Bestyrelsens beretning 2019

v/formanden

Kære Generalforsamling for Midtfyns Efterskole, Sdr. Nærå Friskole og Børnehus, herefter omtalt som vores skole eller bare skolen.

Endnu en gang velkommen til jer alle. Jeg glæder har glædet mig til på vegne af bestyrelsen at aflægge dette års beretning. Det sidste år har været godt og næste år tegner endnu bedre.

Tak til vores nye tilsynsførende, Hans Henrik Pedersen for han fine beretning, dejligt at blive bekræfte i at det er en god skole hvor vores børn trives og lærer det de skal.

Året, altså det der begyndte lige efter sidste generalforsamling, startede med at bestyrelsen konstituerede sig, med Marianne som næstformand og jeg som formand. Foruden Marianne og jeg bestod bestyrelsen af Kasper, Henrik, Louise, Charlotte og Andreas. Vi, ledelse og bestyrelse, fik set på strukturen i vores arbejde og samarbejde og valgte at nedsætte nogle udvalg, økonomi, vedligehold og byggeri. Så vi mere målrettet kunne komme i gang med forskellige ting.

Hen over sommeren sagde vi farvel til Lars, den ene forstander og skulle beslutte hvad der nu skulle ske. Efter ønske fra de 4 resterende i ledelsen, blev det besluttet at der ikke skulle ansættes en ny forstander lige med det samme, måske slet ikke. Vi skulle tænke os om og bruge tid på at finde en god og holdbar løsning. De 4, Majbritt, Anna, Mark og Mikael have en god energi og så sig selv som et godt team. Vi sagde ja til at bruge tid på at afdække om de kompetencer vores skoles ledelsesteam skal have, bliver dækket og hvad der eventuelt måtte mangle. Da især efterskoleforældre er van til to personer i front, en forstander og en viceforstander, konstituerede vi Mark som viceforstander pr. 1. aug. Så hvis I undres over at Mark ikke er synlig i friskolen, er det fordi vi bakker ledelsen op i deres fordeling af arbejdsopgaver, hvor det er Mark der er dagligleder i efterskolen, Anna i Friskolen og Majbritt i børnehuset/SFO og Mikael er alle steder i sin ”helikopter”.

For at passe på vores ledelsesteam, i forhold til deres arbejdsbyrde, har vi fulgt dem tæt. Formandskabet har haft mange gode og reflekterende møder med især Mikael og Mark og vi har haft en slags MUS med alle 4 hver især. De har haft og er stadig i gang med sparringforløb med konsulent, Anne Tingager. Ligeledes har hele teamet som en naturlige ting, været med til bestyrelsesmøderne. Vi har været vidne til en enorm arbejdsindsats, hvor I, i ledelsesteamet, hver dag har forsøgt at finde veje - også nye veje, for hvordan ledelsesstrukturen bliver allerbedst.

I bestyrelsen havde vi et ønske om at blive en endnu bedre og mere effektiv. Derfor har samarbejdet i bestyrelsen og med ledelsen været på dagsordenen mere end en gang. Vi har bl.a. haft et udviklingsmøde, hvor vi havde inviteret Ole Bjerring, tidligere konsulent fra Efterskoleforeningen, til at holde oplæg og styrer en debat. Drøftelserne tog udgangspunkt i forskellige cases - som vi satte ind på en skala, hvor de to yderpunkterne var ”det er ledelsens ansvar” - og ”det er bestyrelsens ansvar”. Det har været en sund proces for alle! Vi er blevet mere skarpe på vores forskellige roller - om end det stadig kan være svært ikke at ”blande sig” i hinandens opgaver - og vi minder hinanden om det i ny og næ - og finder skalaen frem.

Kasper fortalte sidste år om et par røde tråde. Der var en rød tråd i at lave god børnehave, god skole og god efterskole. Hvor alle trives og udvikles, det være sig børn, unge og personale. Det er vi selvfølgelige stadig med på i bestyrelsen. Vi hører om mange forskellige ting fra det tre dele af vores institution. Vi hører om udfordringer og løsning af samme. Vi kommer ind imellem med input til hvad vi tænker og i respekt for de medarbejdere der dagligt er sammen med vores børn og passer det store arbejde det er at få det hele til at nå de mål der bliver stille op. I afholder SFO overnatning selvom der er mandefald i SFO’en. De store tager

både til hockey og volley stævner. Børnehuset fejrer både dem der kommer til og dem der tager videre. Efterskolen klare et par rejser, en flot gymnastikopvisning med et tvist af dans og parkour. Bare for at nævne lidt af det der ligger ved siden af eller i forlængelse af den daglige ”drift”.

I fortjener alle - ledelsesteam og medarbejdere - en enorm anerkendelse. Jeg /vi vil gerne takke jer for det arbejde og den kæmpe indsats I lægger for dagen hver dag! #hverdagerstadigvigtig

Et ansvar og arbejde som til stadighed fylder i bestyrelsesarbejdet er økonomi. Ledelsen har leveret et overskud i rundetal på 700.000, det er ca. 350.000 mere end budgettet. Så det er i sig selv tilfredsstillende. Men ser vi på de underliggende tal, er der stadig grund til at være forsigtig, og derfor har vi lagt et konservativt budget for 2019. På trods af en god søgning til efterskolen er vi udfordret af at holde elevtallet. Der er desværre en del eleverne der falder fra undervejs. Dette er en tendens over hele landet. Det kan være et nederlag for mange af de elever der vælger at forlade skolen, at det sker. I skal vide at vi ved at der bliver arbejdet hårdt fra alle lærerne på efterskolen, på at beholder eleverne på skolen.

Angående skolepenge, så følger vi stadig en tidligere beslutning om ca. 2% stigning, tallene vises lidt senere på aftenen, når budget 2019 fremlægges af Andreas.

Til sidst vil jeg gerne sige en tak til Louise, for hendes deltagelse i bestyrelsen, vi synes det er ærgerligt at hun stopper, men har fuld respekt for de omstændigheder der gør sig gældende. Vi håber hun en anden gang får tid igen.

Og en stor tak til Kasper, selvom han ikke kunne være her i aften. Kasper har været en del af bestyrelsen de sidste 6 år. Hvis jeg eller har styr på årstallene. Først som næstformand, så nogle år som formand og dette sidste år som almindeligt medlem, men altid hårdt arbejdende på at gøre vores arbejde bedre og skolen endnu bedre. Så tak for samarbejdet.