Bestyrelsens beretning 2016

v/formanden

Så er det forår igen, og skoleåret 16/17 går snart på hæld.

Det er godt, at vi kan samles alle sammen et par gange om året, hvad enten det er i forbindelse med haveaftener, julearrangement, eller måske den allervigtigste af alle de fælles møder: Vores generalforsamling, som jo er skolens øverste myndighed.

Helt overordnet har vi også i det forgangne år fortsat haft til fælles mål, at vi skal skabe det bedst mulige sted for vore medarbejdere, børnehavebørn, friskolebørn og efterskoleelever, så vi giver børnene og de unge det bedst mulige afsæt til livet.

Vi er her stadig, fordi vi har en holdning til, hvad det så betyder.

Vi har stort fokus på, at det betyder, at vi øver os på de områder, som vi mener er så afgørende for, at få det bedst mulige ud af sit liv, og det er helt basalt den ligeligt fordelte, og lige vigtige balance, der er mellem de ting der ikke kan måles, og de, der kan:

-       At have en sund dømmekraft

-       At kunne indgå i sociale relationer

-       At kunne finde ro – midt i al det virvar og rend, der også er

-       At være en god kammerat; også der hvor det bliver lidt barskt

-       At opleve glæden ved at hjælpe andre

-       At opleve glæden ved at kunne selv

-       At udfolde sig og lære at stå på en scene

-       At håndtere konflikter på en måde, så man også kan være venner fremadrettet

-       At lære, at det er OK at være uenige.

 

Og så selvfølgeligt også de ting, som kan måles:

-       At en boglig solid base kan give et afsæt til uddannelse, som er lig med handlefrihed og valgfrihed senere i livet

-       At lære, der er noget man nogle gange skal

-       At lære at fordybe sig, og være grundig.

-       At kunne forstå og modtage en besked

-       At øve sig derhjemme i de færdigheder, man lærer i skolen, så der opøves en rutine

Alt det og meget mere, er det, vi sætter rammerne for, når vi mødes på Generalforsamlingen. Og hvad der så er sket det seneste år, vil jeg gerne berette om nu, i lys af fremtiden.

Bestyrelsens arbejde i det forgangne år har primært handlet om fire ting:

-       Økonomisk rammesætning

-       Etablering af Børnehave

-       Ledelsesteamet

-       Skolens fremtid

 

Økonomisk rammesætning.

 Årsregnskabet viser et driftsoverskud på 1.473.000 kr. mod 855.000 kr. året før.

Det betyder, vi de seneste tre år har forbedret driftsresultatet med 4,5 mio. kr.

 Vi har i årets løb leveret en likviditetsvirkning fra driften på 3.052.000 kr., og herunder optaget lån for 600t.kr. til klargørelse af Børnehave. Da vi har investeret 1.143.000 kr. primært i Børnehaven, og brugt 286.000 på renter og gebyrer betyder det den samlede likviditetsvirkning i 2016 var 1.622.000 kr., hvilket er det beløb, vi havde mere i kassen ved årets udgang end ved årets indgang.

Det er meget glædeligt at budgetåret 2016 er afsluttet på tilfredsstillende vis. Vi har skabt det største overskud i såvel drift som likviditet de sidste fem år, og det er glædeligt af primært tre årsager:

 For det første skal en skole som vores have noget at stå imod med. For øjeblikket er der indskrevet ca. 70 elever til Efterskolen i næste skoleår, men vi har budgetteret med 80. Det forventer vi godt, vi kan nå – men det betyder, at Bestyrelsen allerede fra sommerferien skal til at tænke et helt år frem, nemlig til november 2018, hvor den efterregulering, som så vil høre til et evt. lavere elevtal i skoleåret 2017/18, vil komme. Der er også i budgettet indopereret nogle håndtag, som vi kan skrue på – det vender jeg tilbage til om et øjeblik.

Dernæst giver det os mulighed for at give det brede løft, vi har ønsket at give skolen helt generelt og på tværs. Nye og bedre undervisningsmaterialer, nyt og bedre IT er nogle af de ting, vi nu kan investere i.

Endeligt giver det os mulighed for at prioritere. Alt det, vi har lavet hidtil i de sidste tre år har primært været brandslukning, dvs. ting, som absolut skulle laves. Nu har vi mulighed for at prioritere mellem forskellige ting. Ser man på især to områder: vores bygningsmasse og vores IT, er det begge steder vi i den grad trænger til et løft. Det vil vi derfor også se ind i, i såvel det kommende som det indeværende år.

Grunden til at det har kunnet lade sig gøre, er at vi i budgetlægningen opererer med et ”worst-case” scenarie. Når skolen er så økonomisk sårbar, som vi har været og på mange måder stadig er, er det Bestyrelsens opgave at sikre vi ikke ryger i hegnet. Det kan vi kun ved at tage højde for så mange uheldige eventualiteter som muligt, og det har vi derfor gjort. Når så disse risici ikke udfælder sig, har vi noget ekstra at gøre med. Og da vi har haft relativt få steder, hvor vi ikke har ramt skiven, og rigtigt mange områder, hvor der opgaverne er løst med færre midler, giver det os et godt resultat.

Det er også derfor, at det ikke er tvingende nødvendigt med 80 elever. Når vi 75, kan vi sagtens klare det også.

Vi er stadig i en situation, hvor det er svært at låne penge. Derfor er det nødvendigt, at vi også i de kommende år opbygger kapital, så vi kan investere, især i de bygninger som alle kan se er nødvendige for at vi kan give et moderne skoletilbud.

Vi er derfor også i den nærmeste fremtid bundet af mådeholdenhed, og sund økonomisk forvaltning af ressourcerne. Når det er sagt, er det også helt afgørende, at vi investerer på en række områder, som har betydning for den kvalitet, vi kan levere i vores tilbud. Det være sig investering i undervisningskraft, undervisningsremedier og bygninger, og vi vil sammen med ledelsen løbende vurdere, hvor vi bedst sætter ind, ressourcer og behov taget i betragtning.

 

*Skolepenge

Skolepengene for skoleåret 2017/18:

Bestyrelsen har vedtaget de følgende priser for skoleåret 2017/2018:

1 barn: 1.108 kr./md (stigning på 21 kr.)

2 børn eller flere: 1.622 kr./md.(stigning på 31 kr.)

Juli md. betalingsfri

SFO:

Fastholdt

1320 eftermiddag (stigning 20 kr.)

1520 heldags (stigning 20 kr.)

(210 morgen) (stigning 10 kr.)

SFO-mad: 85 kr./md.

Børnehave: 1.911 kr. i 11 mdr. med virkning fra 1.8.2017

Efterskole: 2.350 kr./uge inkl. rejser

Loft for lejrskoler – 7.600 kr. i overbygningen.

Skolekredsgebyr: 200 kr.

 

Etablering af Børnehave

Til ombygning af Holgers Hus til Børnehave, besluttede Bestyrelsen i januar 2016 at optage et ti-årigt lån på 600.000 kr. til ombygningen, med en forøgelse af pant i vores ejendom med 500.000 kr. hos vores nuværende bank.

Børnehaven åbnede 1. april, og har her et år senere, fuld belægning og venteliste. Økonomisk har Børnehaven bidraget med et mindre driftsoverskud, som honorerer vores lånforpligtelser – så den hænger sammen selvstændigt.

 Jeg vil således erklære Børnehaven for fuldt etableret, og at den har bevist selvstændig drift i det første driftsår. Det kan vi alle være meget tilfredse med.

  

Ledelsesteamet.

Vi har i de sidste tre år haft en struktur med Forstander og Viceforstander i form af Mette og Martin. Pga. de betingelser vi har haft, og de opgaver, som simpelthen skulle løses, har det udadtil været Mette, der har tegnet skolen, haft de største dele af personaleansvaret og den pædagogiske ledelse, mens Martin har taget sig af alt back-office, planlægning, økonomi, aftaler, strukturer mv.

Mark kom ombord som medleder allerede i slutningen af 2015; og herefter har vi suppleret med Majbrit i Børnehaven og Erik i Friskolen sidste forår, således at vi nu har kørt et år med den ledelsesstruktur, vi gerne vil have.

Som jeg allerede har meldt ud skriftligt tidligere, fortsætter vi denne kurs, fordi, det er den vi tror på virker bedst. Vi har gjort os gode erfaringer, og man kunne jo godt spørge om ikke det var bedre med afdelingsledere og så en overordnet chef som fordelte ressourcerne.

Det har vi valgt ikke at gøre, men i stedet at have en delt ledelse, som inddrager de MEDledere, der har deres daglige gang i de forskellige dele af skolen.

Det har vi valgt at gøre af de følgende grunde:

For det første er ledelsen som gruppe mere robust. Det er godt at have robuste personligheder som kan klare alting selv; men det er langt sundere, at man i en ledelsesgruppe kan støtte hinanden og hjælpe til med forskellige opgaver på kryds og tværs. Jeg ved de ugentlige ledergruppemøder starter med en tretrinsraket for hver leder:

·       Hvad er gået godt i den foregående uge?

·       Hvad har været træls eller svært?

·       Og så den vigtigste; hvad skal jeg have hjælp til?

 

For at sikre ensartet ledelse på tværs af skolen, er det vigtigt at de fem i ledergruppen har to ting til fælles, som skal hjælpe dem, både hver især og sammen, med at træffe de rigtige beslutninger:

-       Et ensartet værdigrundlag, som efterleves i hverdagen

-       Et klart mandat

 

Det første ved jeg, vi er lykkedes rigtigt godt med. Det andet – det klare mandat – er noget som vi kommer til at arbejde med i den kommende tid, hvor den nye forstander sammen med Martin skal have fordelt opgaverne og gjort konsekvensen af beslutningerne omkring arbejdsfordeling tydeligere, end de er i dag – også når det kommer til hvor ledelsen vælger at uddelegere mandat.

Pointen er, det ikke er alle sager, der skal – eller skal kunnes - eskaleres til en forstander, hvis en anden leder påtager sig at løse opgaven. Sagen er jo netop den, at der er en grund til flaskehalsen sidder i toppen. Derfor søger den enkelte leder også råd og vejledning når der er behov for det, og bruger sin dømmekraft til at vurdere, hvornår der skal indblandes andre ledere for at løse en opgave.

 Det forventer vi giver et bedre tværgående kendskab til hinandens områder individuelt og en bedre integration af ledelsen.

 Vi ønsker med andre ord ikke en skole, hvor lederne sidder på hver sin borg som tyske fyrster i 1700-tallet og vogter hvert sit, tager slagsmålene for ”egne” folk og ressourcer. Vi ønsker ikke en skole, hvor der er underdommere – afdelingsledere – og overdommere. Vi ønsker en skole hvor vi ansætter ledere og medarbejdere i tillid til, at det fælles værdisæt er retningsgivende for den ledelse, der udøves, og de løsninger ledelsen vælger.

Vi ønsker en skole, hvor lederne er sparringspartnere, fødselshjælpere, retningssættere, problemløsere og ser skolen i en samlet helhed, og de dele, der udspringer heraf.

Det vigtige er, at vi når frem til en situation, hvor det er tydeligt for medarbejderne, forældre og skolekreds, hvilket mandat MEDlederne er sendt i byen med. Hvad opgavefordelingen i den henseende præcist bliver, er noget ledelsesteamet beslutter sig for, når den nye Forstander tiltræder, og det står klart præcist hvad denne kommer til at bidrage med.

 De erfaringer vi har gjort os med dette især det seneste år er ret gode, og opgavefordelingen begynder så småt at tage bedre form. Både kommunikationsmæssigt, og for den måde vi løser opgaver på.

Den store opgave nu, for os i Bestyrelsen og for ledelsen, er at kommunikere, at det er det, vi fortsat gør – og udbygger i den nærmeste fremtid med Martin og et godt side-kick ved roret.

 

 

 

 

 

Særlige udfordringer.

 Vikarsituationen har tæret hårdt på manges ressourcer i det forgangne år. Det er klart, at vi ikke fra Bestyrelsens side kan forsvare at der er klasser, som flere gange årligt må skifte lærer pga. sygdom, jobskifte mm. Selvom det desværre er de vilkår, vi som en lille friskole med ikke så fleksible muligheder som store skoler har, er det helt klart et forbedringspunkt hvor vi skal turde sige: vi skal og vil være bedre.

 Det er naturligvis Bestyrelsens endelige ansvar, at vi har en skole som fungerer og leverer undervisning på højt niveau. Selvom det kan være helt enormt svært at finde meget kvalificerede faglærere midt i et skoleår, som kun kan loves mindre tidsbegrænset ansættelse, og selvom jeg ved vi er meget omhyggelige med planlægningen, er det også et ressourcespørgsmål, at vi ikke bare ansætter blindt fordi vi tror vi får en sygemelding.

Under de betingelser, og med de værktøjer, som vi i Bestyrelsen har givet Ledelsen for at løse disse problemer på forhånd, synes jeg ledelsen har løst opgaven efter bedste beskub, og fundet løsninger som var optimale, selvom de langt fra var idéelle.

Jeg må konstatere at vi i år har været helt urimeligt hårdt ramt på dette område, og jeg håber og forventer derfor, vi det kommende år får skabt en bedre ro og stabilitet, så vi ikke i samme grad skal have denne form for udfordringer.

 

Skolens fremtid.

Vi synes der er sat meget retning på alle områder af skolen. Men helt essentielt bliver det, at vi sørger for at komme med på den digitale fremtid. Derfor tager vi nu nogle nødvendige basale IT investeringer i det kommende år. Og vi vil gerne endnu videre: Man ved fra Fremtidsforskning, at børnenes digitale og tekniske kompetencer bliver et værdifuldt aktiv i at sikre sig fleksible og markedsrelevante uddannelser. Derfor skal vores børn kunne mere på dette område, og det er faktisk lige så vigtigt som at lære at læse og skrive. Programmering bliver et af fremtidens vigtigste fremmedsprog.

Derfor har vi afsat 100.000 kr. til dette område i 2017. I første omgang ser det ud til, pengene vil blive brugt på den infrastruktur, vi har behov for, for at kunne løse den basale undervisningsopgave. Men ambitionsniveauet bør vi sammen fastholde, skal være tårnhøjt indenfor dette område.

 

Taksigelser

Jeg vil gerne sige tak til alle jer forældre, skolekreds, medarbejdere, ledelsen og jer i Bestyrelsen, som igen i år har ydet en super indsats.

Jeg vil gerne takke vores revisor, Mette, for et kompetent og opløftende indlæg.

Tak til dig, Lise, for endnu en gang at svinge dirigent stokken.

Tak til jer, Leise og Marianne, for at agere Interne Revisorer for skolen.

Tak til dig, Sidsel, for at tage referatet her i dag.

Tak til dig, Dorte, for dit gode arbejde som tilsynsførende – du er her ikke, så du må læse det her i referatet J

Endeligt har vi Søren Ravn-Nielsen, som ikke genopstiller.

Søren, tak for at have taget en tørn med Bestyrelsesarbejdet de seneste to år. Dine spidskompetencer indenfor det offentlige, og i særlig grad hvordan kommuner fungerer, har været et stort aktiv i bestræbelserne på at skabe os en Børnehave i god dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune. Generalforsamlingen skal vide, at du her har gjort en kæmpe forskel.

Samtidigt har du med din praktiske ledelseserfaring været en værdifuld sparringspartner for mig som formand. Det skal du også have tak for.

Og endeligt er dit behagelige selskab og dine gode refleksioner noget, vi kommer til at savne i Bestyrelsesarbejdet.

Når vi nu lidt senere skal have valgt nye ind i Bestyrelsen, vil jeg gerne opfordre alle, der er her i aften til at overveje, om det skal være jeres tørn næste år. Det er vigtigt at man for en tid engagerer måske lige lidt mere tid til den fælles opgave det er, at drive vores skole.

Det er vigtigt, at alle bidrager med noget, og jeg synes godt at en af opgaverne kan være at tage en Bestyrelsesopgave for en tid.

Jeg vil derfor også gerne på forhånd sige tak til alle jer, der har valgt at stille op til valg i aften. Det er fedt, I vil være med til at vi fortsat kan drive en god skole sammen.